De vereniging Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring – hierna te noemen BBKK – hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en hanteert daartoe een privacy policy. Daarmee willen we graag helder en transparant informatie geven over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De BBKK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mede dat wij in  ieder geval:

 • uw  persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw gegevens beperken tot slechts die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BBKK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebben, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris of penningmeester.

Persoonsgegevens van leden van de BBKK worden door de BBKK verwerkt ten behoeve van:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie aan of ten behoeve van de leden.
 • Het informeren van de leden door middel van nieuwsuitingen.

Hiervoor kan de BBKK de navolgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer (s)
 • (e-mail) – adres
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer.

De BBKK De BBKK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de BBKK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Binnen de BBKK zijn de secretaris en/ of de penningmeester aangewezen om de bepalingen van deze Privacy Policy te bewaken en zo nodig te onderhouden.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via de secretaris.